Image Map

Seguidores

lunes, 17 de mayo de 2010

Ashley Greenee & kellan lutz podrian Quedar fuera de amanecer !!

Loos ruumoorees aaceercaa deel reemplaazoo paaraa laa ultiimaa peeliicuulaa dee Crepusculo (Amanecer) soon caadaa veez mas fuuertees . D:

Seeguun diiceen ,, laas exigueenciaas saalaariaalees dee eellos soon taan eleevaados quee laa prooductooraa lla eestaa vuscaando traas peersoonaas quee loos reemplaazeen .
Quiizaas suu paapel noo seea eel maas importaantee ,, Peroo see nootaaraa eel caambioo y dee seeguuroo araa mellas enn laa emoocioon dee loos faans :D

Coomoo oos cuuento en el poos eel prooblemaa de loos deesaacuerdoo eecoonoomiicoos provieene deel echoo dee quee los actoorees fiimaaroon un coontraatoo dee 4 Peeliicuulaas ,, Y fahooraa seeraa 5 , LLa quee laa ulltiimaa seeraa preeseentaadaa en 2 paartees :D
Tambien Roobeert Paatiinsoon, Tayloor laautneer y Kriisteen Steewaart Piideen un suueldoo maayoor ,, eellos inteerpreetaan loos peersoonaajees priinciipaalees y sii alguunoo faltaaraa laa peeliiculaa noo seeriia loo miismooo paaraa naadiee .
Poor taantoo se cree quee ashleey cooreeraa laa miismaa suuertee quee Rachelle Lefevre (Visctorian el crepusculo y luna nueva) Quee fuee suustituuidaa porr Bryce Dallas En eclipsee .

Poor otraa paartee ,, Summit Enterteinment taambiien buuscaa nuuevaas locaalizaacioonees paaraa el roodaajee de Amaaneeceer . Adeemaas deel increementoo saalaariaal al haaceer unaa peeliicuulaas maas coon el mismoo presuupuuestoo y Quee Amaaneeceer seeraa en 3D

No hay comentarios:

Publicar un comentario