Image Map

Seguidores

miércoles, 7 de abril de 2010

Poosiiblee imaagueen dee Amaaneeceer !!

Loo ciiertoo ,, Esquee noo estoii seeguuraa dee quee laa footoo peerteeneezcaa a laa peeliicuulaa poorquee auun noo see saavii niisiiquiieraa sii laa vaan a graabaar lla quee siigueen buuscaandoo uun diireectoor :D ,, Y taambieen porrquee loos peersoonaajees noo tiienee een aspeectoo dee laa peeliicuulaa ,, Ussteedees quee creen ??

No hay comentarios:

Publicar un comentario